1. Algemeen
  1.1 Opdrachtgever: degene die addvisor de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
  1.2 Opdrachtnemer: addvisor BV handelend onder de naam addvisor.
  1.3 Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich tegen Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.
 1. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, tenzij van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden in de Opdrachtbevestiging wordt afgeweken.
  2.2 Opdrachtnemer wijst de toepasbaarheid van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze Algemene Voorwaarden samen met de Opdrachtbevestiging.
  3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
  3.3 Indien de opdracht mondeling is verstrekt of de Opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van Opdracht is gestart.
  3.4 Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen heeft de Opdrachtnemer het recht haar (personeels)capaciteit elders in te zetten.
  3.5 De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie.
  3.6 De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en bevat tenminste en omschrijving van de Opdracht, de verwachte duur van de Opdracht, het toe te passen honorarium, alsmede de wijze van declareren en de betalingstermijn.
  3.7 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voortellen, correspondentie, afspraken of andere schriftelijke dan wel mondelinge communicatie.
  3.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Medewerking door de opdrachtgever
  4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer in overeenstemming met haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
  4.2 Opdrachtgever zal opdrachtnemer ongehinderde en onbeperkte toegang tot informatie verlenen en voorzien van volledige assistentie van het management van de opdrachtgever.
  4.3 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
  4.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Indien de aan opdrachtnemer verstrekte informatie onjuist, incompleet of niet betrouwbaar is, zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
  4.5 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, zal opdrachtgever het door opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten teneinde opdrachtnemer in staat te stellen benodigde werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
  4.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
  4.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever een representatiebrief te vragen aangaande zaken en informatie die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht van groot belang acht.
 1. Uitvoering van de Opdracht
  5.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
  5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Opdrachtnemer heeft het recht om de medewerkers op de Opdracht na overleg met Opdrachtgever te vervangen.
  5.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien Opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van meer werkzaamheden vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
  5.4 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van Opdrachtnemer om de Opdracht correct uit te voeren.
  5.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van ingezette derden, ongeacht of die partij door Opdrachtgever of Opdrachtnemer is geïntroduceerd.
  5.6 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
  5.7 De werkzaamheden van Opdrachtnemer zullen hoofdzakelijk zijn gebaseerd op interne (management) informatie en besprekingen met het personeel en management van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet gehouden om een accountantscontrole op de ontvangen informatie uit te voeren, noch verstrekt Opdrachtnemer enige accountantsverklaring.
  5.8 De adviezen en conclusies in de rapportage en brieven (indien van toepassing) van de Opdrachtnemer die als gevolg van de Overeenkomst moeten worden verstrekt met de uitdrukkelijke vermelding dat de Opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor enig financieel overzicht.
  5.9 Tenzij in de Overeenkomst anders vermeld is Opdrachtnemer niet gehouden om als onderdeel van de werkzaamheden cashflow analyses of winstprognoses op te stellen of te beoordelen. Voor zover de werkzaamheden van Opdrachtnemer mede het beoordelen van dergelijke analyses en prognoses omvatten is het management van de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het opstellen van die analyses en prognoses en voor de gegrondheid van de veronderstellingen waarop deze zijn gebaseerd. Voor zover Opdrachtnemer prognoses zal hebben aangepast, hebben deze bijstellingen alleen betrekking op fouten die door Opdrachtnemer zijn opgemerkt of op onzekerheden of aanpassingen die Opdrachtnemer passen acht. Het aanpassen van prognoses van het management van Opdrachtgever zal nimmer impliceren dat de aangepaste prognoses van Opdrachtnemer zijn.
  5.10 Tijdens de voortgang van de opdracht kan het zijn dat Opdrachtgever of Opdrachtnemer een verandering in de reikwijdte van de Opdracht noodzakelijk achten, zodat deze mede onderwerpen gaat omvatten die Opdrachtgever of Opdrachtnemer passend vinden en/of om bepaalde onderwerpen uit te sluiten die onuitvoerbaar zijn of die zo veel tijd en kosten met zich brengen dat zij niet in verhouding staat tot wat het opdrachtgever oplevert. Opdrachtgever dient dergelijke veranderingen met Opdrachtnemer te bespreken en overeen te komen. Deze overeenstemming houdt tevens in dat een redelijke aanvullend honorarium verschuldigd zal zijn en dat er een redelijke termijn wordt gegund voor het uitvoeren van die aanvullende diensten. Significante veranderingen in de reikwijdte van onze opdracht zullen in een aanvulling op de Overeenkomst worden neergelegd.
  5.11 De opdrachtnemer benadrukt dat prognoses gebaseerd zijn op verwachtingen en aannames, die niet voor de gehele relevante periode geldig hoeven te zijn. Hieruit volgt dat op deze verwachtingen en aannames niet met dezelfde mate van zekerheid kan worden vertrouwd als op de accountantsrapportages voor een afgesloten periode. Om deze reden en voor zover de verwachtingen en aannames betrekking hebben op de toekomst en kunnen worden beïnvloed door onvoorziene gebeurtenissen kan Opdrachtnemer geen uitsluitsel geven in hoeverre de prognoses zullen overeenkomen met de werkelijke uitkomst.
  5.12 De bepalingen van deze Overeenkomst zullen ook van toepassing zijn op nadere werkzaamheden die Opdrachtnemer opgedragen krijgt in verband met de onderhavige diensten ongeacht of deze in een aanvulling op de Overeenkomst is opgenomen.
 1. Geheimhouding
  6.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, zijn Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
  6.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of stafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  6.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren. De Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kunnen nemen.
  6.4 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
  6.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bovenstaand bepaalde, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.
 1. Intellectuele eigendom
  7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke Opdrachtnemer gebruikt, heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan Opdrachtnemer de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
  7.2 Het is de Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijze, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 1. Honorarium
  8.1 Tenzij bij de opdrachtaanvaarding andere afspraken zij gemaakt, bestaat in beginsel wekelijks te declareren honorering uit een vergoeding op basis van tijdsbesteding, transactie- succes of fixedfee. De vergoeding op basis van tijdsbesteding wordt vermeerder met een doorberekening van 5% ter vergoeding van algemene kantoorkosten. Dit bedrag wordt voorts vermeerderd met eventuele extra onkosten ten behoeve van de opdracht. Hieronder wordt verstaan databasekosten, koerierskosten, reis- en verblijfkosten, et cetera.
  8.2 De op basis van tijdsbesteding te honoreren werkzaamheden worden op basis van de daadwerkelijk door opdrachtnemer aan de opdracht bestede tijd overeenkomstig het gespecifieerde (voor bij de uitvoering betrokkenen gemiddelde) uur dag/tarief aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Het gespecifieerde uur/dagtarief is in de opdrachtbevestiging of offerte opgenomen.
  8.3 Een transactiefee kan bestaan uit een geldbedrag, warrants, opties en/of aandelen.
  8.4 Indien een transactiefee is overeengekomen, is deze van toepassing tijdens de duur van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging van de Opdracht een transactie tot stand komt tussen Opdrachtgever en één van de partijen die Opdrachtnemer bij Opdrachtgever heeft geïntroduceerd.
  8.5 Komt tijdens de duur van de opdracht of binnen twee jaar na beëindiging van daarvan een trasactie tot stand tussen opdrachtgever en een partij die niet door de Opdrachtnemer is geïntroduceerd, dan is de Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd de transactiefee bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien Opdrachtnemer op enige wijze betrokken is geweest bij gesprekken met de partij waarmee Opdrachtgever een transactie aangaat of is aangegaan, of wanneer Opdrachtgever op enig andere wijze gebruik heeft gemaakt van kennis en/of vaardigheden van de Opdrachtnemer.
  8.6 De hoogte van de transactiefee bestaat uit een in de opdrachtbevestiging of offerte genoemd bedrag of uit een percentage van het op het moment van de transactiedatum vastgestelde transactiebedrag. Onder transactiebedrag wordt verstaan alle contante en toekomstige betalingen alsook effecten en goederen, welke door de Opdrachtgever (verkoper) in het kader van de transactie zullen worden ontvangen. Ter verduidelijking wordt hieronder verstaan: de waarde of vergoeding in geld of andere activa die de aandeelhouder(s) ontvangt (ontvangen) bij de verkoop van de onderneming en/of een aan haar gelieerde vennootschap(hierna te noemen de ‘Groep’) ongeacht de vorm waarin de verkoop plaatsvindt, vermeerderd met de aflossing van de schulden die de Groep aan de aandeelhouder(s) of andere ondernemingen van de aandeelhouder(s) heeft en vermeerder met eventuele dividendbetalingen en de opbrengst van de verkoop van activa die in het kader van de verkoop van de Groep aan de aandeelhouder(s) worden gedaan. Tevens geldt dat de transactiewaarde de (waarde)vergoeding of andere activa die de Groep ontvangt bij de verkoop van te emitteren aandelen in het kapitaal van de Groep of uit hoofde van kredietovereenkomsten die de kredietgever(s) het recht geven de kredietgever af te lossen middels (te emitteren) aandelen in het kapitaal van de Groep. Indien er sprake is van betaling van een trasactiewaarde in termijnen, zal de transactiefee in zijn geheel direct opvraagbaar zijn. Indien er sprake is van een earn-outconstructie waarbij de transactiewaarde geheel of nog gedeeltelijk afhankelijk is van in de toekomst te realiseren resultaten of omzetten, dan zal bij de berekening van de transactiefee worden uitgegaan van de door koper en aandeelhouder(s) van de Groep overeengekomen prognoses.
  8.7 Indien na de transactiedatum het transactiebedrag wordt verminderd als gevolg van een in werking getreden garantievoorzienning of door een onherroepelijke uitspraak van de rechter naar aanleiding van een tegen opdrachtgever ingediende eis tot schadevergoeding of door een schikking tussen opdrachtgever en wederpartij, beïnvloedt dit niet de eerder overeengekomen transactiefee.
  8.8 Bij een tussentijdse beëindiging van de Opdracht worden, onverminderd een eventuele latere afspraak op een transactiefee conform artikel 8.3 – 8.5, alle in het kader van de transactiefee verrichte werkzaamheden in rekening gebracht op basis van bestede tijd tegen het overeengekomen tarief. Dit bedrag wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan 15% van het tot dan toe gefactureerde bedrag indien of Opdrachtgever de Opdracht intrekt, of, Opdrachtnemer de Opdracht beëindigt omdat door omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, zoals verstrekken van onjuiste informatie, onvoldoende medewerking aan de uitvoering van de Opdracht, et cetera, de Opdracht naar zijn oordeel niet kan worden uitgevoerd. Komt nadien alsnog een transactie tot stand en heeft opdrachtnemer conform artikel 8.3 – 8.5 aanspraak op de overeengekomen transactiefee, dan wordt die aanspraak verminderd met het conform dit artikel in rekening gebrachte bedrag van werkzaamheden verricht in het kader van de transactiefee.
 1. Betaling
  9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  9.2 Bij overschrijding van bovenstaand genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over de verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan.
  9.3 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al wat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  9.4 In geval van een gezamenlijke Opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 1. Reclames
  10.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 dagen na verzending van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  10.2 Reclames als bovenstaand bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren voor andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.
  10.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 1. Leveringstermijnen
  11.1Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
  11.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
  11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend mogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 1. Opzegging
  12.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst om iedere reden te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen nadat twee dagen zijn verstreken na schriftelijke opzegging aan de andere partijen.
  12.2 De opzegging van de Overeenkomst kan naar goeddunken van iedere partij plaatsvinden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het geval Opdrachtnemer van oordeel is dat de werkzaamheden niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van tegenstrijdig belang, beschikbaarheid van middelen of mensen of andere omstandigheden.
  12.3 De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven(tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van opzeggende partij.
  12.4 Indien door Opdrachtgever tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettings- omzetverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot onder aanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
  12.5 Indien door Opdrachtnemer tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
  12.6 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  12.7 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld.
  12.8 Bij opzegging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen onder het voorbehoud dat Opdrachtnemer van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag achterhouden, die bestemd is voor administratie van Opdrachtnemer.
  12.9 Opzegging van de Overeenkomst zal er niet toe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan de rechten die partijen bij de Overeenkomst hebben verkregen.
 1. Opschorting
  13.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever of Opdrachtnemer andere partij(en) aankondigen de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten met een beroep op bestaande of dreigende omstandigheden die, naar het redelijke oordeel van die partij, de uitvoering van die verplichting van die partij onder de Overeenkomst of de mogelijkheid om die verplichtingen uit te voeren substantieel en negatief beïnvloeden. Deze aankondiging van opschorting mag ook worden gezonden als enige partij bij deze Overeenkomst ter kennis komt dat een andere partij zijn verplichting om informatie te verstrekken die in de ogen van de eerstgenoemde partij cruciaal is voor de uitoefening van zijn rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst niet is nagekomen, zowel voor of nadat de Overeenkomst in werking was getreden.
  13.2 Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschort op grond van enige bepaling in dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd om haar honorarium naar redelijkheid aan te passen bij het hervatten van de werkzaamheden onder de Overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid
  14.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.
  14.2 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
  14.3 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot een van de bedragen zoals onderstaand in dit artikel is vastgelegd, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen van grove nalatigheid.
  14.4 In het geval van een Opdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. Bij een Opdracht met een langere doorlooptijd dan drie maanden, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste drie maanden heeft ontvangen.
  14.5 De verplichting tot betalen van schade als gevolg van verlies, beschadiging, kosten of uitgaven, inclusief vervolgschade, economische verliezen of gederfde winst dito besparingen, of gederfde andere voordelen, als direct gevolg van wanprestatie of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer in verband met de Opdracht is altijd beperkt tot het reële verlies dat rechtstreeks en alleen door Opdrachtnemer is veroorzaakt en zal nooit meer belopen dan bovenstaand in dit artikel vermelde limieten.
  14.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar toe te reken dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer.
  14.7 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen doen.
  14.8 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming als gevolg van deze Overeenkomst indien die tekortkoming direct of indirect het gevolg is van wijzigingen in de resultaten van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ie door Opdrachtgever, zijn werknemers of aan Opdrachtgever gerelateerde bedrijven zijn aangebracht.
  14.9 Tenzij zulks uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is bepaald, worden door Opdrachtnemer geen beleggingsadviezen verstrekt hetgeen tevens inhoudt dat uitingen door Opdrachtnemer ter zake van enige organisatie niet kunnen worden opgevat als beleggingsadviezen.
  14.10 Met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer, stemt Opdrachtgever ermee in Opdrachtnemer volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheid, verliezen, schade en kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand, interne management tijd en administratieve kosten, waarvan vergoeding wordt gevorderd van Opdrachtnemer, door wie dan ook in verband met de Opdracht.
  14.11 In deze Overeenkomst wordt onder schade verstaan het totaal van de verliezen of schade (inclusief rente) en gemaakte kosten, zowel directe als indirecte, van Opdrachtgever in verband met de Opdracht of het voorwerp van de Opdracht (zoals dat gewijzigd aangevuld of gespecifieerd kan zijn), en elk rapport in dat kader opgesteld, waaronder begrepen schade ten gevolgde van ernstige wanprestatie of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer, echter niet dergelijke verliezen, schade en kosten voortkomend uit fraude of bedrog van Opdrachtnemer en evenmin schade voortvloeiend uit aansprakelijkheden die niet rechtsgeldig uitgesloten of beperkt kunnen worden.
  14.12 Indien er meer dan één Opdrachtgever is, dient de beperking van de aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel, tussen deze Opdrachtgevers verdeeld te worden. Deze verdeling is een aangelegenheid voor uitsluitend de bedoelde Opdrachtgevers en dezen zijn niet verplicht Opdrachtnemer hieromtrent te informeren. Indien geen verdeling van aansprakelijkheid is gemaakt (om wat voor reden dan ook), kan geen van de partijen met een beroep hierop de rechtsgeldigheid, afdwingbaarheid of de effectiviteit van de aansprakelijkheidsbeperking jegens Opdrachtnemer inroepen. Voor alle duidelijkheid zij vermeld dat de som van de delen nimmer de toepasselijke bovengrens zal overschrijven.
  14.13 Om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te bepalen in verband met het hierboven genoemde, is overeengekomen dat met de verantwoordelijkheid van iedere andere partij rekening moet worden gehouden, ongeacht of deze partij kan worden in de gerechtelijke procedure waarin daarover moet worden geoordeeld of enige aansprakelijkheid van die nadere partij of eiser is of kan worden beperkt, uitgesloten, verjaard of niet inbaar is.
 1. Contractoverneming en vrijwaring
  15.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.
  15.2 Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
  15.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomsten en/of deze Algemene Voorwaarden.
 1. Onafhankelijkheid
  16.1 Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante beroepsregels en onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers.
 1. Zorgvuldigheid
  17.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden geldt voor Opdrachtnemer een zorgvuldigheidsverplichting jegens Opdrachtgever.
  17.2 De rapportages en brieven (indien van toepassing), werkzaamheden en assistentie van Opdrachtnemer worden verstrekt aan Opdrachtgever in het licht van de doelstellingen van de Overeenkomst en zullen niet gericht zijn op enig specifiek belang van enig derde.
  17.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens enige andere partij dan Opdrachtgever, tenzij een afzonderlijke brief met een opdrachtaanvaarding is overeengekomen met een derde aan wie de rapportages en brieven (indien van toepassing) zijn gericht. De verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer zal in de afzonderlijke brief met een opdrachtaanvaarding worden omschreven.
  17.4 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens enige partij voor vertrouwen dat wordt ontleend aan de rapporten en brieven (indien van toepassing) van Opdrachtnemer, indien deze gebruikt worden van een ander doel dan vermeld in de Overeenkomst of in de afzonderlijke brief met een opdrachtaanvaarding zoals bovenstaand vermeld.
  17.5 Kopieën van rapportages en brieven (indien van toepassing) van Opdrachtnemer mogen, uitsluitend met de uitdrukkelijke instemming van Opdrachtnemer, aan adviseurs van Opdrachtgever worden verstrekt, en mits het de ontvangers duidelijk is dat zij de rapportages en brieven (indien van toepassing) uitsluitend ter informatie hebben ontvangen en dat Opdrachtnemer jegens hen in verband met die rapportages en brieven (indien van toepassing) geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt. Voorts mogen de rapportages en brieven (indien van toepassing) alleen door de adviseurs van Opdrachtgever gebruikt worden voor het doel als omschreven in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient de Overeenkomst te tonen aan diens adviseurs die betrokken zijn bij de transactie in verband waarmee de werkzaamheden van Opdrachtnemer (zullen) worden verricht en voordat Opdrachtgever kopieën van de rapporten en brieven (indien van toepassing) van Opdrachtnemer aan hen overhandigt, dient Opdrachtgever van de adviseurs de bevestiging te hebben verkregen dat zij de bepalingen in de hierboven staande alinea’s aanvaarden, als waren zij partij.
  17.6 Indien Opdrachtgever voornemers is een verplichting op te leggen of aan te gaan die Opdrachtgever verplicht om enige rapportage van Opdrachtnemer te verkrijgen of te verstrekken dient Opdrachtgever Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever adviseren over de reikwijdte en formulering van een dergelijke rapportage en over de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer de werkzaamheden verrichten.
  17.7 De normale gang van zaken is te trachten overeenstemming te bereiken met het management van Opdrachtgever over een conceptversie van rapportage voordat de eindversie wordt uitgebracht. In uitzonderlijke gevallen of indien het management van Opdrachtnemer niet beschikbaar is om onderwerpen binnen een redelijke termijn aan voor te leggen, mogen wij de eindversie uitbrengen voordat overleg met het management heeft plaatsgevonden.
  17.8 De opdrachtgever erkent dat geen vertrouwen kan worden ontleend aan concepten of tussentijdse rapportages, brieven, conclusies of advies, zowel mondeling als schriftelijk, verstrekt door Opdrachtnemer omdat dezen nog veranderingen kunnen ondergaan ten gevolge van andere werkzaamheden, herziening of andere oorzaken welke met zich kunnen brengen dat dergelijke concepten substantieel verschillen van uit te brengen eindrapportage of advies. Het uiteindelijke resultaat van onze werkzaamheden en onze definitieve conclusies zal zijn opgenomen in onze schriftelijke eindrapportage of brieven.
  17.9 Hoewel Opdrachtnemer ernaar streeft aan Opdrachtgever te rapporteren volgens bepalingen in de Overeenkomst kan het nodig zijn dat Opdrachtnemer voorbehouden maakt bij de mening of conclusie die Opdrachtnemer moet afgeven. Indien dit zich voordoet zal Opdrachtnemer dit zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk met Opdrachtgever bespreken.
 1. Internetgebruik
  18.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus.
  18.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail of andersoortige elektronische of digitale producten of diensten, welke ten behoeve van de communicatie of de uit voeren werkzaamheden gebruikt (moeten) worden.
  18.3 In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.
 1. Vervaltermijnen
  19.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoefde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van een jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.
 1. Afstand van rechten
  20.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.
 1. Conversie
  21.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 1. Nawerking
  22.1 De bepalingen van deze Overeenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zal nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
 1. Strijdige clausules
  23.1 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  24.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  24.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement te Arnhem.
  24.3 In afwijking van bovenstaande zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!