Ondernemen met open vizier

Juist voor starters en snelgroeiende ondernemingen is een goede financiële ondersteuning van wezenlijk belang. Vertragingen hieromtrent kunnen de ontwikkeling en voortgang van een product of dienst aanzienlijk belemmeren. Ook in situaties van financiële problemen (onvoldoende vermogen of liquiditeit, dreigende kredietopzegging, inschakeling bijzonder beheer bij de bank) kan addvisor u terzijde staan. Juist in deze situaties is het zaak effectief, efficiënt en zorgvuldig te opereren.

Hiertoe heeft addvisor uitstekende contacten met financiële partijen zodat snel en efficiënt geacteerd kan worden. Wel blijven we onafhankelijk: uw belang staat immers voorop. Met onze ervaring bespaart addvisor u tijd, energie en geld.

Of het nu komt door explosieve groei van omzet, investeringen in innovatieve projecten, vervanging van bedrijfsmiddelen of door onvoorziene omstandigheden; iedere ondernemer heeft wel eens behoefte aan externe financiering. 

Het aanvragen van financiering is voor de meeste ondernemers geen dagelijks werk. De mogelijkheden voor financiering lopen net als de daaraan verbonden kosten zeer uiteen. Daarbij hanteren de financiers ieder hun eigen voorwaarden en fiatteringsregels.

Omdat addvisor als geen ander weet hoe de diverse financiële partijen uw kredietaanvraag beoordelen, kunnen wij de benodigde informatie op de juiste wijze en in korte tijd verstrekken.

Er zijn vele instrumenten waar u als ondernemer een beroep op kunt doen. Denk aan subsidies, fiscale regelingen, borg- en garantiestellingen, investeringsfondsen, leningen, factoring en crowdfunding. 

Met jarenlange ervaring omtrent innovatiestrategie, hebben onze specialisten een goed overzicht van de verschillende financieringsmogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden. Wij zijn in staat om uw innovatieplannen te vertalen naar sterke proposities! 

Hier info over verschillende financieringsinstrumenten:

Bancaire financiering

Naast regulier omzetkrediet, rekening-courantleningen, hypothecaire leningen, en middellange termijn leningen zijn er diverse speciale kredietvormen welke al dan niet geschikt zijn ter financiering van uw bedrijfsactiviteiten. Addvisor is expert op dit gebied. Onze consultants kunnen u hierin helpen bij het maken van de juiste keuze. Wij begeleiden u tot en met het afsluiten van uw financieringsovereenkomst(en), dragen zorg voor tijdige ter beschikbaar stelling van de volledige financiering en evalueren, indien gewenst, binnen drie maanden na afronding het volledige traject.

Overheidsfinanciering

Innovatiekrediet

Het doel van het onderdeel Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht. MKB-ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben. Het innovatiekrediet bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten.  Het krediet bedraagt ten hoogste € 5 miljoen per project. Het innovatiekrediet wordt rechtstreeks verstrekt door de overheid. 

BBMKB

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als u onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat garant voor u staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal honderd werknemers én voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Het gaat om leningen tussen € 100.000 en € 3.000.000,-. Voor deze regeling zal een aanvraag bij meerdere banken worden ingediend. Deze aanvraag zal vervolgens ook bij de overheid worden ingediend om de borgstelling over het verleende krediet te bewerkstelligen.

TechnoPartnerregeling

Technostarters en technisch innovatieve ondernemingen hebben vaak moeilijkheden om bij een bank een lening te krijgen doordat er tussen de financiers en de technostarter sprake is van een aanzienlijke informatie-asymmetrie. Bovendien hebben technostarters geen ‘track record’ en kunnen daarom weinig zekerheden bieden. Dit kan voor banken een reden zijn om een lening niet te verstrekken. Met het TechnoPartner Label wordt een groot deel van het risico weggenomen. Dit label is een verklaring van TechnoPartner dat het ministerie van Economische Zaken voor tachtig procent van de lening garant staat (wanneer de bank een lening verstrekt op basis van het Besluit borgstelling mkb-kredieten). Het label wordt verstrekt als TechnoPartner positief oordeelt over het bedrijfseconomisch perspectief. Het gaat om leningen tussen € 50.000 en € 250.000. Net als bij het BBMKB zal de aanvraag bij meerdere banken worden ingediend en vervolgens bij de overheid worden ingediend om de borgstelling te bewerkstelligen.

Fondsen

Voor bedrijfsfinanciering kan tevens worden geput uit een verscheidenheid aan overheids-en/of staatsgesteunde privéfondsen, welke veelal branche georiënteerd zijn. Addvisor heeft al deze fondsen in kaart en weet uit ervaring welk fonds er het beste bij uw onderneming past.

Informals en Venture Capitalists

Addvisor heeft in de loop der jaren een dusdanig netwerk opgebouwd dat het in staat is voor zijn klanten, waarvoor reguliere financiering niet of slechts gedeeltelijk tot de mogelijkheden behoort, informals en venture capitalists aan te trekken voor (co-)financiering (doorgaans risicodragend). Voor de gewenste financiering zal een afweging gemaakt worden om één partij te benaderen voor een eenmalige kapitaalinjectie of om één of meerdere partijen stapsgewijs financiering te laten verstrekken om in de financieringsbehoefte voor de lange termijn te voorzien. Addvisor bemiddelt hierbij namens de klant met de financier(s), teneinde het gewenste resultaat voor de klant te behalen.

Werkwijze 

In fase 1 inventarisatiefase: voorhanden zijnde informatie, eisen en wensen t.a.v. de financiering;

In fase 2 onderzoeksfase: naar de best passende financieringsinstrumenten resulterend in een concreet financieringsadvies; 

In fase 3 voorbereidingsfase: opzetten, schrijven en of redigeren en voorbereiden van alle noodzakelijke documenten;

In fase 4 realisatiefase: doen van en begeleiden bij de betreffende aanvragen/ kredietverstrekkers. Fase waarin we ondersteuning bieden bij het daadwerkelijk aanvragen van de financiering. Dit kan in de vorm van een subsidie zijn, maar ook een lening- of investeringsaanvraag.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!