Bancaire financieringen

Overheids-financieringen

Bancaire financieringen

Naast regulier omzetkrediet, rekening-courantleningen, hypothecaire leningen, en middellange termijn leningen zijn er diverse speciale kredietvormen welke al
dan niet geschikt zijn ter financiering van uw bedrijfsactiviteiten. Addvisor is expert op dit gebied. Onze consultants kunnen u hierin helpen bij het maken
van de juiste keuze. Wij begeleiden u tot en met het afsluiten van uw financieringsovereenkomst(en), dragen zorg voor tijdige ter beschikbaar stelling van de volledige financiering en evalueren, indien gewenst, binnen drie maanden na afronding het volledige traject.

Overheidsfinancieringen

Innovatiekrediet

Het doel van het onderdeel Innovatiekredieten (INNOKREDIET) is bijdragen aan duurzame economische groei van de Nederlandse economie door het versterken van de innovatiekracht. MKB-ondernemers kunnen een krediet krijgen voor risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten, waarin voor Nederland nieuwe producten, processen of diensten worden ontwikkeld, die een zeer goed marktperspectief hebben. Het innovatiekrediet bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten.  Het krediet bedraagt ten hoogste € 5 miljoen per project. Het innovatiekrediet wordt rechtstreeks verstrekt door de overheid. 

BBMKB

Het Besluit Borgstelling MKB Kredieten (BBMKB) is bedoeld om de kredietverlening aan het midden- en klein bedrijf te stimuleren. Als u onvoldoende zekerheden hebt voor een krediet bij de bank, dan kan de Nederlandse Staat garant voor u staan. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven met maximaal honderd werknemers én voor zelfstandigen die een vrij beroep uitoefenen. Het gaat om leningen tussen € 100.000 en € 3.000.000,-. Voor deze regeling zal een aanvraag bij meerdere banken worden ingediend. Deze aanvraag zal vervolgens ook bij de overheid worden ingediend om de borgstelling over het verleende krediet te bewerkstelligen.

TechnoPartnerregeling

Technostarters en technisch innovatieve ondernemingen hebben vaak moeilijkheden om bij een bank een lening te krijgen doordat er tussen de financiers en de technostarter sprake is van een aanzienlijke informatie-asymmetrie. Bovendien hebben technostarters geen ‘track record’ en kunnen daarom weinig zekerheden bieden. Dit kan voor banken een reden zijn om een lening niet te verstrekken. Met het TechnoPartner Label wordt een groot deel van het risico weggenomen. Dit label is een verklaring van TechnoPartner dat het ministerie van Economische Zaken voor tachtig procent van de lening garant staat (wanneer de bank een lening verstrekt op basis van het Besluit borgstelling mkb-kredieten). Het label wordt verstrekt als TechnoPartner positief oordeelt over het bedrijfseconomisch perspectief. Het gaat om leningen tussen € 50.000 en € 250.000. Net als bij het BBMKB zal de aanvraag bij meerdere banken worden ingediend en vervolgens bij de overheid worden ingediend om de borgstelling te bewerkstelligen.

Contactformulier