Welke drie studies komen in aanmerking voor de MIT en wat houden ze in?

Zoals hierboven is aangegeven bemiddelen wij bij twee verschillende regelingen met betrekking tot de MIT-subsidies, namelijk de MIT-haalbaarheidsprojecten en de MIT R&D-samenwerkingsprojecten. Onderdelen van deze projecten zijn de volgende 3 onderzoeken/studies: haalbaarheidsstudie (niet te verwarren met de MIT-haalbaarheidsprojecten), experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek. Hieronder worden ze uiteengezet.

Haalbaarheidsstudie:
Een haalbaarheidsstudie is het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in kaart te brengen. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig  zijn  om  het  project  te  kunnen  doorvoeren  en  wat  uiteindelijk  de  slaagkansen  zijn.  Een haalbaarheidsstudie bevat dus NIET het bouwen van een prototype, het doen van uitgebreide testen etc.

Experimentele ontwikkeling:
Experimentele  ontwikkeling  is  het  verwerven, combineren,  vormgeven  en  gebruiken  van  bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentatie van nieuwe producten, procedés of diensten.

Experimentele  ontwikkeling  kan  prototyping,  demonstraties,  pilotontwikkeling,  testen  en  validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn  voor  het  functioneren  onder  reële  omstandigheden,  met  als  hoofddoel  verdere  technische verbeteringen  aan  te  brengen  aan  producten,  procedés  of  diensten  die  niet  grotendeels vast  staan. Dit   kan   de   ontwikkeling   omvatten   van   een   commercieel   bruikbaar   prototype   of   pilot   die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie-en validatiedoeleinden.

Onder  experimentele  ontwikkeling  wordt  niet  verstaan  routinematige  of  periodieke  wijziging  van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

Industrieel onderzoek:
Industrieel  onderzoek  is  planmatig  of  kritisch onderzoek  dat  is  gericht  op  het  opdoen  van  nieuwe kennis  en  vaardigheden.  Het  doel  hiervan  is  de  ontwikkeling  van  nieuwe  producten,  procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede  pilotlijnen,  wanneer  dat  nodig  is  voor  het  industriële  onderzoek  en  met  name  voor  de validering van generieke technologie.

Deze 3 verschillende studies kunnen op de volgende manier gebruikt worden voor beide MIT-regelingen:

Haalbaarheidsproject

– Minimaal 60% van de kosten moeten toerekenbaar zijn aan de haalbaarheidsstudie
–  Verdere kosten mogen toerekenbaar zijn aan de andere twee studies; de experimentele ontwikkeling en het industrieel onderzoek
– Wordt uitgevoerd en aangevraagd door één midden klein bedrijf

R&D-samenwerkingsproject

– Bestaat uit experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek
– Wordt uitgevoerd door een samenwerking van minimaal twee midden of klein bedrijven

We zoeken bedrijven actief in één van de topsectoren:

0 %
Slagingspercentage
1
Vaste adviseur
0 +
Jaar ervaring

Wat levert een MIT-aanvraag op?

Voorbeeld 1 is gebaseerd op een goedkeuring van een MIT aanvraag ter waarde van €15.000 euro. Dit financiële voordeel valt volledig binnen het eerste tarief en binnen dit tarief rekenen wij een success fee van 15%.

*: 15.000 x 0.15 = 2.250

Voorbeeld 2 is gebaseerd op een goedgekeurde MIT aanvraag ter waarde van €200.000 euro. Dit financieel voordeel benut onze eerste twee tarieven volledig en het derde tarief wordt voor een deel benut. In het bijschrift onder het voorbeeld wordt uiteengezet hoe de berekening van de success fee in zijn werk gaat.

*: 50.000 x 0.15 + 100.000 x 0.125 + 50.000 x 0.1 = 25.000

Omdat de MIT verschillende instrumenten heeft om het mkb te stimuleren om te innoveren, zijn er ook verschillen in wat het oplevert voor de aanvrager. Zo zijn er verschillen in de grootte van de subsidie tussen een haalbaarheidsproject en de R&D-samenwerkingsprojecten. Daarnaast wordt er bij de R&D-samenwerkingsprojecten nog onderscheid gemaakt tussen de R&D-samenwerking klein en de R&D-samenwerking groot.

Haalbaarheidsproject:
Voor de MIT-haalbaarheidsprojecten geldt dat de subsidie 40% van de subsidiabele kosten bedraagt met een maximum van €20.000 euro. Dit wil zeggen dat de totale kosten van het haalbaarheidproject maximaal €50.000 euro mag bedragen.

R&D-samenwerkingsproject klein:
Voor R&D samenwerkingsprojecten klein geldt dat de subsidie 35% van de subsidiabele kosten bedraagt. Hierbij geldt een minimum van €50.000 euro en een maximum van €200.000 euro per innovatieproject, per deelnemer geldt een minimum van €25.000 en een maximum van €100.000. Dit wil zeggen dat totale kosten van een R&D-samenwerkingsproject klein minimaal €150.000 en maximaal €600.000 mogen bedragen.

R&D-samenwerkingsproject groot:
Voor R&D geldt dat de subsidie 35% van de subsidiabele kosten bedraagt. Hierbij geldt een minimum van €200.000 euro en een maximum van €350.000 euro per innovatieproject, per deelnemer geldt een minimum van €25.000 en een maximum van €175.000. Dit wil zeggen dat totale kosten van een R&D-samenwerkingsproject groot minimaal €600.000 en maximaal €1.000.000 mogen bedragen.

Wat kost een MIT-aanvraag voor mij?

Zoals we hierboven hebben aangegeven werken wij met drie tarieven wanneer wij bemiddelen bij een MIT-aanvraag. Wij hanteren hierbij een staffel methode, waardoor grotere aanvragen gemiddeld een lager percentage success fee moeten afdragen. Hieronder kunt u zien welke drie tarieven wij hanteren. Voor MIT-aanvragen rekenen wij standaard een commitment fee van €1.250 euro.

Indien gewenst kan hier in overleg van worden afgeweken.

Welke rol speelt addvisor hierin?

Addvisor onderscheidt zich doordat wij ons gespecialiseerd hebben op o.a. de MIT en meer in het bijzonder zeer persoonsgericht en dus met persoonlijke aandacht te werk gaan. We kennen onze klanten van haver tot gort, brengen samenwerkingsverbanden tot stand, waarbinnen MIT trajecten worden opgezet. We screenen de projecten kritisch en zorgvuldig, waardoor we een hoge score behalen op MIT aanvragen. Bij gebleken kwalificatie begeleiden we alle betrokken partijen gedurende het aanvraagproces, de tussentijdse rapportages tot aan de eindrapportage/ evaluatie.

Benieuwd of uw projecten hiervoor in aanmerking komen?

Neem contact met ons op via de mail. Of bel ons op 085-8772089!