DHI

MIT

SLIM

Horizon Europe

SDE ++

CEF Transport

DEI +

ISDE

DHI

Dit is een subsidieregeling voor MKB-ondernemingen met Demonstratieprojecten, Haalbaarheids- en Investeringsvoorbereidingsstudies, vandaar de naam; DHI. Deze subsidie kan worden aangevraagd wanneer men één van de bovengenoemde projecten in het buitenland wil gaan uitvoeren. Kortom, deze subsidie helpt Nederlandse MKB-ers om hun internationale ambities waar te maken. Het aanvragen van deze subsidie heeft een aantal voorwaarden waar aan moet worden voldaan: 

 • De aanvrager is een MKB-onderneming. 
 • De aanvrager is een bedrijf met minimaal drie medewerkers (inclusief directie). Een minimale grootte voor bedrijven in het samenwerkingsverband is er niet. 
 • De aanvrager dient over de voorgaande drie kalenderjaren gemiddeld minimaal €100.000 euro omzet per jaar gerealiseerd te hebben. 
 • Een niet-MKB-onderneming mag als overige subsidieontvanger deelnemen bij haalbaarheidsstudies indien deze samenwerking noodzakelijk is. 
 • De minimale omvang van de projectkosten zijn 50.000 euro. 
 • Het exportpotentieel moet groter zijn dan 10x het gevraagde subsidiebedrag. Hier is een uitzondering voor gemaakt voor investeringsprojecten in ontwikkelingslanden (zie DGGF-landen). 

Bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor de DHI-subsidie, lees dan de korte uitleg hieronder over de soorten projecten waar deze regeling voor is bedoeld. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen.

Demonstratieprojecten: 

Een demonstratieproject is het demonstreren van Nederlandse technologie in een land in een reële praktijksituatie.  Op deze manier kan de technologie bekender worden in dit land, om zo de export te vergroten. Hierbij mag er geen sprake zijn van verkoopactiviteiten, marktonderzoek of productontwikkeling. 

Haalbaarheidsstudies: 

Het doel hiervan is om buitenlandse klanten over de streep te trekken om te investeren in Nederlandse technologie. De uitkomst van deze studie zal in de vorm van een business-/projectplan zijn. Hierbij mag er geen sprake zijn van verkoopactiviteiten, marktonderzoek of productontwikkeling.   

Investeringsvoorbereidingsstudies: 

Deze studie heeft als doel het vaststellen van de haalbaar om te investeren in een buitenlandse onderneming. Hierbij wordt gekeken of het zowel technisch als financieel haalbaar is. De uitkomst van deze studie is een gedetailleerd businessplan, waarmee de investeerder financiering voor zijn investering kan proberen te verkrijgen. 

Omvang van de DHI subsidie: 

De subsidie die kan worden ontvangen voor een DHI-project bedraagt 50% van de projectkosten. Hier zit echter wel een maximum aan van €200.000 euro voor demonstratieprojecten en €100.000 euro voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. De omvang van de subsidie varieert dus tussen de 25.000 en €100.000 euro, afhankelijk van de projectgrootte en het projecttype. 

MIT

Volledig uitgeschreven is dit de MKB-Innovatiestimulering regio en Topsectoren. Zoals de naam al doet vermoeden, stimuleert deze regeling MKB-ers om te innoveren binnen de topsectoren. Door middel van deze subsidie kunnen MKB-ers financiering krijgen voor innovatieve projecten. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze regeling moet het bedrijf bij één van de negen topsectoren in Nederland horen, aangezien deze regeling speciaal voor deze doelgroepen bedoeld is. Deze topsectoren zijn:

 • High tech systemen en materialen
 • Creatieve industrie
 • Life Sciences & Health
 • Energie
 • Water & Maritiem
 • Chemie
 • Agri & Food
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Logistiek
 
De MIT-regeling bevat verschillende manieren om financiering te verkrijgen voor innovatieve projecten. Deze zijn onder andere MIT-haalbaarheidsproject en de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Deze twee regelingen worden hieronder kort uitgelegd:
 
MIT-haalbaarheidsproject:

Het doel van dit project is het vast stellen wat de haalbaarheid van een innovatief project is. Denk hierbij aan het in kaart brengen van verschillende risico’s (zowel technisch als economisch).

De RVO beoordeelt de aanvragen op basis van het first come, first serve principe. Dit resulteert er vaak in dat het plafond van het totale budget van de regeling in de eerste dag behaald wordt. Daarom is het van belang dat uw aanvraag vroeg in het proces ingediend kan worden om zo meer kans te maken op een positief resultaat. Voor MIT-haalbaarheidsprojecten is de subsidie 40% van de kosten met een plafond van 20.000 euro.

MIT-R&D-Samenwerkingsproject:

Deze regeling stimuleert het samenwerken tussen verschillende MKB-ers om zo gezamenlijk nieuwe innovaties te bewerkstelligen. Zo’n project bestaat uit een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. De partners binnen deze samenwerking dragen samen de risico’s van het project. Deze regeling is gebaseerd op de regio, waardoor het van belang is dat meer dan 50% van de kosten, die gemaakt worden voor het project, moeten worden gerealiseerd in de regio van de aanvrager. Deze subsidie beslaat 35% van de kosten, waar een plafond is van een totale subsidie van €200.000 euro per project. Iedere deelnemer van het project kan maximaal €100.000 euro subsidie ontvangen via deze regeling.

SLIM

De Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) is een subsidieregeling om MKB-ondernemingen aan te moedigen tot het creëren van een leerrijke werkomgeving, sinds dit momenteel nog niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Het doel van de SLIM-regeling is om het leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen te normaliseren. Dit doel wordt bereikt door geld beschikbaar te maken voor 4 activiteiten:

 • Doorlichting onderneming: denk hierbij aan het inschakelen van een externe adviseur of het maken van een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan. Hier komen de capaciteiten van elke medewerkers door naar voren, en wordt er gekeken naar hoe deze capaciteiten verder ontwikkeld kunnen worden.
 • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers: dit stimuleert werknemers om actief over hun toekomst na te denken en daarmee vitaal te blijven. Ook de strategische planning van de onderneming wordt hierdoor verbeterd, aangezien werknemers beter voorbereid zijn op de toekomst. Deelnemers van de arbeidsmarkt weten waar kansen voor hen liggen en wat nodig is om op een bepaalde plek terecht te komen (bijv. bij- of omscholing). Zo kunnen zij zich beter aanpassen aan de nieuwe realiteit.
 • Creatie van ruimte voor initiatieven gericht op het aanmoedigen van de ontwikkelingen van werknemers. Denk hierbij aan het oprichten van een bedrijfsschool of het creëren van een systeem van ontwikkelingsgesprekken met werknemers. Een andere optie is het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten om zo verder te groeien.
 • Derde leerweg: Een derde leerweg houdt in dat MKB-werkgevers een praktijkleerplaats aan kunnen bieden aan volwassenen met werkervaring, voor (delen van) een mbo-opleiding. Dit wordt gedaan door middel van een maatwerktraject. De derde leerweg is ook nuttig voor werkzoekende of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

De SLIM-subsidie is bedoeld voor ondernemers die mee willen gaan met de nieuwste innovaties en ontwikkelingen binnen de sector waarin zij werkzaam zijn.  Dit wordt gedaan door middel van (bij)scholing van medewerkers, het opdoen van vak gerelateerde kennis en vaardigheden, of de persoonlijke ontwikkeling van werknemers aanmoedigen. Zo kunnen werknemers inspelen op de veranderende economie en bedrijfsvoering (bijv. digitalisering) en blijven zij gemotiveerd. De onderneming kan door middel van deze regeling werknemers voor lange termijn aan het bedrijf binden, maar ook de bedrijfsvoering en medewerkers updaten en daarmee ‘een leven lang leren’.

De subsidie bedraagt 60 – 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van €25.000

Horizon Europe

Horizon Europe is het negende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie binnen Europa. Dit programma is opgezet om onderzoek en innovatie in de Europese Unie te stimuleren en op deze manier wereldwijde uitdagingen aan te pakken en bij te dragen aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Horizon Europe zal voortborduren op het Horizon 2020 programma dat tot 2020 loopt. Horizon Europe is in juni 2021 gestart en bevat meer dan 400 verschillende grants. 

SDE++

De SDE++ subsidieregeling, volledig uitgeschreven de Stimulering Duurzame Energieproductie, heeft als doel de productie van duurzame energie te stimuleren. Deze subsidie is aan te vragen door zowel profit als non-profit bedrijven. Tot eind 2019 was er spraken van de SDE+, maar vanaf begin 2020 is er een nieuwe vergelijkbare regeling ontstaan. De SDE++ is van kracht gegaan in 2020. Deze zal zich net als de SDE+ richten op duurzame energie, maar door een verbreding zal deze zich ook richten op CO2-reductie. Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van de SDE++ zullen we dit communiceren op deze pagina.

De volgende categorieën komen in aanmerking voor de SDE++ subsidie:

 • Water
 • Wind
 • Wind op zee
 • Zon
 • Biomassa
 • Geothermie

CEF Transport

De Europese economie is sterk afhankelijk van de infrastructuur tussen de landen in Europa. Goede verbindingen binnen Europa zijn een voorwaarde voor een groeiende en welvarende economie. De CEF Transport is gericht op projecten die duurzaam, geïntegreerd en efficiënt vervoer binnen Europa realiseren. De volgende onderwerpen komen in aanmerking voor de CEF Transport subsidie:

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk;
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten;
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten;
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur;
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen;
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Deze subsidie is toepasbaar op twee soorten projecten:

 1. Studies of studieprojecten: Dit zijn studies die voorbereidend zijn op uitvoeringsprojecten van grote schaal. De subsidie voor dit soort projecten is over het algemeen 50% van de projectkosten.
 2. Uitvoeringsprojecten: Deze projecten ontvangen 10% tot 50% subsidie van de projectkosten.

Het totale budget van 24 miljard euro wordt verdeeld over de periode 2014-2020 door middel van verschillende calls. Wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van de CEF Transport voor 2021-2027 zullen we dit communiceren op deze pagina.

DEI+

De DEI+regeling, volledig uitgeschreven de Demonstratie Energie-Innovatie regeling, stimuleert projecten die zorgen voor CO2-verlaging, energiebesparing en meer groene energie. Om het doel van het Klimaatakkoord te kunnen halen moet Nederland flink investeren in duurzaamheid. Hiervoor is de DEI+ opgezet. De DEI+ kunt u aanvragen als u investeringen doet in innovatieve energiebesparende technieken. De kosten voor het demonstreren, de kosten van industrieel onderzoek en de kosten voor de experimentele ontwikkeling kunnen worden opgevoerd bij deze regeling. De verschillende thema’s die onder deze subsidie vallen zijn:

 • Energie-innovatie
 • CO2-reductie industrie
 • Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
 • Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking
 • Circulaire economie

Er is geen vast percentage dat u aan subsidie kunt ontvangen per project, maar de ervaring leert dat het subsidiepercentage tussen de 25% en 30% ligt. Deze subsidie is gebonden aan een ondergrens en een plafond, de minimale bijdrage aan een project is €125.000 euro en de maximale bijdrage is 6 miljoen euro.

ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) geeft zowel particulieren als ondernemers een tegemoetkoming bij de aankoop van duurzame energiebronnen. De onderliggende gedachte is dat de Nederlandse overheid wil dat particulieren en bedrijven minder gas gebruiken en sneller kiezen voor duurzame energiebronnen. Het is dus vooral gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot en energiebesparing.

Onder de duurzame energiebronnen worden de volgende apparaten verstaan:

 • Biomassaketel
 • Pelletkachel
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler

Contactformulier